Your browser does not support JavaScript!
組織成員

校務研究辦公室

職稱

姓名

校內分機

E-mail

主任
(
由副校長兼任)

陳英忠

2010

ycc@mail.nsysu.edu.tw

辦公室執行長
(
師資培育中心副教授  
兼  副教務長)

施慶麟

20362153

educls@mail.nsysu.edu.tw

行政助理

施美端

2036

duan@mail.nsysu.edu.tw

策略研議規劃與資料分析應用組

職稱

姓名

校內分機

E-mail

辦公室執行長
(
師資培育中心副教授  
兼  副教務長)

施慶麟

20362153

educls@mail.nsysu.edu.tw

助理研究員

林靜慧

2037

chclin2100@mail.nsysu.edu.tw

助理研究員

陳俊宏

2037

horishana@gmail.com

資料庫整合與管理組

職稱

姓名

校內分機

E-mail

通識教育中心
自然與應用科學教育組
副教授
蔡俊彥

5846

ctsai@mail.nsysu.edu.tw

研究助理

田鍵愷

2039

jians@g-mail.nsysu.edu.tw

研究助理

孫尉甯

2039

leo_suen@mail.nsysu.edu.tw

 

內部控制小組

職稱

姓名

校內分機

E-mail

召集人
(
由副校長兼任)

蔡秀芬

2020

tsaysf@mail.nsysu.edu.tw

行政助理

郭燕珊

2018

ysguo@mail.nsysu.edu.tw

 

內部稽核小組(由校長指派)

職稱

姓名

校內分機

E-mail

召集人
(
由副校長兼任)

蔡秀芬

2020

tsaysf@mail.nsysu.edu.tw

法務助理

張士元

2024

shyhyen@mail.nsysu.edu.tw